دو موضوع حجاب و مواد مخدر بايستي به خوبي کنترل شود