دیدار شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان با رئیس دانشگاه یزد