رئیس سازمان ثبت احوال به عنوان عضو ستاد انتخابات کشور منصوب شد