رهبر ایران در خصوص جزئیات توافق هسته‌ای قابل اعتمادتر از اوباما است