رکورد جدید در کوهپیمایی با اسکی / فتح 7قله آلپ در 24ساعت