از نگرانی رییس جمهور برای قیمت میوه ها تا افزایش وام مسکن