اسبقیان: فغانی می‌توانست بازی را مدیریت کند تا این اتفاقات نیفتد