دیدار سفیر فرانسه با مراجع عظام نجف/ تاکید بر خروج عراق از انزوا