آغاز اجرای طرح ویژه اشتغال روستاها/ کارگروه اشتغال شهرها فعال شد