فعالیت منتخبین چهارمین دوره شورایاری های منطقه ۸ آغاز شد