سازمانهای مردم نهاد در توسعه حوزه میراث فرهنگی نقش مهمی دارند