روحانی فرارسیدن روز ملی جمهوری کامرون را تبریک گفت