سرلشکر صفوی دستاوردهای آزادسازی خرمشهر را تشریح می کند