آس: بارسا مصمم به جذب گون‌دوگان با وجود تحریم فیفا