کسب هشت رتبه توسط جوانان قمي در مرحله کشوري مسابقات قرآن و عترت