بیش از شش هزار نفر قربانی حملات عربستان به یمن شدند