پایین آمدن سن مبتلایان به اعتیاد هشداری جدی است/ مبارزه اجتماعی کارسازتر از اقدامات قهری است