آغاز هفدهمين سفر استاني کاروان تدبير و اميد؛ دکتر روحاني وارد تبريز شد