زیر میزی گرفتن، مرض است/ گرفتاری اصلی ما فضای حقیقی است نه مجازی