گرسنگی و مرگ در انتظار مسلمانان آواره میانماری+تصاویر