نمایندگان مجلس پروتکل الحاقی را با حذف قیودی موافقت می‌کنند