اعتراض الهلال به داوری، پرتاب بطری و رایگان بودن بازی