برای جوانی که متقاضی کار است و حاکمیت نمی‌تواند کار ایجاد کند،باید مزد پرداخت کرد