بارش همچنان در نواحی شرقی سیستان و بلوچستان ادامه دارد