دور جدید مذاکرات هسته‌ای از امروز در وین/ ادامه نگارش پیش نویس توافق جامع