حماس وجود ارتباط مستقیم با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد