مشارکت خیران در توسعه ظرفیت خوابگاهی دانشگاه اراک ضروری است