شبکه‌های عربی جایگزین صدا و سیما در تبلیغ « پدیده »