رویکرد توزیع اعتبارات کهگیلویه و بویراحمد توسعه اقتصادی است