اگر مک‌فارلین رو نمی‌شد، با آمریکا به جاهای خوبی می‌رسیدیم!