افشارزاده: تا تلکیف روشن نشود چه استعفایی بدهم؟ / نه با فرکی نه با هیچ‌کس دیگری مذاکره نکردیم