فرمانداردیربوشهر: برنامه ریزی برای اثربخش کردن اوقات فراغت ضروری است