هرمزگان رتبه اول اجرای طرح سامانه آبیاری تحت فشار را دارد