برگزاری اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی در دانشگاه علامه طباطبائی