اساتید در مرتبه اعلای علمی و سبک زندگی فاطمی- علوی قرار دارند