ورود یکهزار نفر برای انجام طرح‎های تحقیقاتی در استان لرستان