مسکو: حمله به سفارت روسیه در سوریه اقدامی تروریستی است