به استقلال برگردم، همه ستاره های سابق را هم بر می‌گردانم