درمانگاه تامین اجتماعی دلفان تا پایان سال 94 به پایان می رسد