فعالان سیاسی اختیارات استاندار را محدود نکنند کرمانشاه نیازهای ضروری تری هم دارد