جلوی چپاول دزدان گرفته شود/ امر به معروف با انتشار کتاب محقق نمی شود