گودرزی:‌ دستور دادیم علاوه بر تنبیه داوران بازی تراکتورسازی جرایم سنگنی برای آنها در نظر بگیرند