گذشته فراموش شده یک شهر/ وقتی آثار تاریخی زباله‌دانی می‌شوند