احتمال دیدار رئیس شورای المپیک آْسیا با معاون اول رییس جمهور