اینکه کارگر افغانی برود نرخ بیکاری کاهش می یابد، اندیشه ای نادرست است