شیرخوارگاه بجنورد نیمه دوم امسال به بهره برداری می رسد