بیمه‌های زندگی به فعال‌سازی بخش‌های اقتصادی کمک می‌کند