تلفات حوادث کار در استان سمنان 73 درصد افزایش داشت