استاندار: توسعه قم مستلزم رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی است