انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد برگزار شد